สารบัญ

1. ข้อตกลงในเงื่อนไข
2. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
3. การแสดงตนของผู้ใช้งาน
4. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
5. ผลิตภัณฑ์
6. การสั่งซื้อและการชำระเงิน
7. นโยบายการคืนสินค้า
8. กิจกรรมต้องห้าม
9. ผลงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
10. สิทธิการใช้งาน
11. แนวทางการใช้งาน
12.โซเชียลมีเดีย
13. การส่งข้อมูล
14. เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเนื้อหา
15. การจัดการเว็บไซต์
16. นโยบายความเป็นส่วนตัว
17. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
18. การปรับเปลี่ยนและการยกเลิกใช้งาน
19. การบังคับใช้กฎหมาย
20. การแก้ปัญหาข้อพิพาท
21. การแก้ไข
22. การปฏิเสธความรับผิด
23. ข้อจำกัดความรับผิด
24. การให้ความคุ้มครอง
25. ข้อมูลของผู้ใช้งาน
26. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรม และการลงนาม
27. เบ็ดเตล็ด
28. ติดต่อเรา

1. ข้อตกลงตามข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล (“คุณ”) และ UrbanFlowers Ltd (“บริษัท” “เรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) เกี่ยวกับคุณ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ urbanflowers.co.th ตลอดจนรูปแบบสื่ออื่นๆ ช่องทางสื่อ เว็บไซต์บนมือถือหรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือเชื่อมต่อกับสิ่งดังกล่าว (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 555/28 ชั้น 3 ทากะทาวน์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ คลองเตย วัฒนา 10110 ประเทศไทย คุณยอมรับว่าโดยการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์โดยชัดเจน และคุณต้องยุติการใช้งานทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเอกสารที่อาจโพสต์บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวจะรวมไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้งโดยการอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการปรับปรุง ณ วันที่ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และหากคุณสละสิทธิ์ใด ๆ ที่จะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ละรายการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้คุณเข้าใจว่าข้อกำหนดใดมีผลใช้บังคับ คุณจะต้องปฏิบัติตามและจะถือว่าได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขใดๆ โดยการใช้ไซต์ต่อไปของคุณหลังจากวันที่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขดังกล่าวถูกโพสต์

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้งานโดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือทำให้เราต้องลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศดังกล่าว

ดังนั้นบุคคลที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์จากสถานที่อื่นทำได้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือลงทะเบียนภายในว็บไซต์

2. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลภายในเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ รูปถ่าย และกราฟิกทั้งหมดบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) และเครื่องหมายการค้า บริการ เครื่องหมายและโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“เครื่องหมาย”) เป็นของเราหรือควบคุมโดยเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทย ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ เนื้อหาและเครื่องหมายถูกจัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ “ตามที่เป็น” สำหรับข้อมูลและการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งานนี้ ห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์และเนื้อหาหรือเครื่องหมายใด ๆ กระทำการซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง แจกจ่าย ขาย ออกใบอนุญาต หรือ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากเรา

โดยมีเงื่อนไขว่าคุณมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ และดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ใช้เท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ เนื้อหาและสัญลักษณ์

3. ตัวแทนผู้ใช้

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งมาเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์; (2) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวโดยทันทีตามความจำเป็น; (3) คุณมีความสามารถตามกฎหมายและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้; (4) คุณไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (5) คุณจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะผ่านบอท สคริปต์หรืออื่นๆ (6) คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต; และ (7) การใช้งานไซต์ของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ

หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ (หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ในปัจจุบันหรือในอนาคต)

4. ลงทะเบียนผู้ใช้

คุณต้องลงทะเบียนใช้งานกับเว็บไซต์ ซึ่งคุณตกลงที่จะรักษารหัสผ่านของคุณเป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณทั้งหมด เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เรียกคืน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือกหากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าชื่อผู้ใช้ดังกล่าวมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม ลงข้อมูลอนาจาร หรือโพสต์ข้อความน่ารังเกียจ

5. ผลิตภัณฑ์

เราพยายามทุกวิถีทางที่จะแสดงสี คุณลักษณะ ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าสี คุณลักษณะ ข้อมูลจำเพาะ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดอื่น ๆ และจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณอาจไม่สะท้อนสีและรายละเอียดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ สินค้า. สินค้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าจะมีอยู่ในสต็อก เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ราคาสินค้าทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

6. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

เรายอมรับรูปแบบการชำระเงินต่อไปนี้:
– วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด
– PayPal / LinePay
– โอนผ่านธนาคารกรุงเทพ
– พร้อมเพย์

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลการชำระเงินทันที รวมถึงที่อยู่อีเมล วิธีการชำระเงิน และวันหมดอายุของบัตรชำระเงิน เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมและติดต่อคุณได้ตามต้องการ ภาษีการขายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาของการซื้อตามที่เราเห็นว่าต้องการ เราอาจเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อใดก็ได้ การชำระเงินทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินบาท
คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในราคาที่มีผลกับการซื้อของคุณและค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง และคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการชำระเงินที่คุณเลือกสำหรับจำนวนเงินดังกล่าวเมื่อทำการสั่งซื้อ หากคำสั่งซื้อของคุณมีค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำ แสดงว่าคุณยินยอมให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณเป็นงวดโดยไม่ต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำแต่ละครั้ง จนกว่าจะถึงเวลาที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในการกำหนดราคา แม้ว่าเราจะร้องขอหรือได้รับการชำระเงินแล้วก็ตาม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ทำโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน วิธีการชำระเงินเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการจัดส่งเดียวกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อซึ่งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย

7. นโยบายการคืนสินค้า

ทางร้านของเราขอขอบคุณสำหรับทุกการการสั่งซื้อ เราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับสินค้าของเรา

การคืนเงินและการยกเลิกสินค้า

หากคุณสั่งซื้อสินค้ากับเราและมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขอเงินคืนได้ ยกเว้นในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือชำรุด ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้คุณฟรีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

หากสินค้าเกิดความเสียหายทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้คุณฟรีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ คือ แจกันดอกไม้ และกระถางต้นไม้

หากสินค้ามาถึงแล้วเกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะจัดหาสินค้าเพื่อมาทดแทนสินค้าเดิม เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้วคุณจะต้องถ่ายภาพหรือวิดีโอไว้ (ภายใน 2 วันหลังได้รับสินค้า) เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าหากสินค้าเกิดความเสียหายจริง ทางบริษัทจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้คุณ

ในกรณีที่สินค้าที่จะทำการเปลี่ยนใหม่หมด ทางเราจะคืนเงินผ่านช่องทาง บัตรเครดิต บัตรเดบิต Paypal หรือในช่องทางอื่นๆที่ทางคุณชำระมา

หากต้องการเปลี่ยนสินค้าที่เกิดความเสียหายสามารถส่งรายละเอียดพร้อมรูปภาพหรือคลิปวิดีโอของสินค้ามาได้ที่ อีเมล [email protected] หลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วทางบริษัทเราจะนำส่งสินค้าใหม่ไปให้คุณโดย Lalamove

8. กิจกรรมต้องห้าม

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับความพยายามทางการค้าใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยเราโดยเฉพาะ
ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ อย่างเป็นระบบจากเว็บไซต์เพื่อสร้างหรือรวบรวม รวบรวม รวบรวม ฐานข้อมูล หรือไดเร็กทอรี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือทำการหลอกลวง หรือทำให้เราและผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะเรียนรู้ข้อมูลบัญชีที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้
หลบเลี่ยง ปิดใช้งาน หรือรบกวนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงคุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ หรือบังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาที่อยู่ในนั้น
ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสีย หรือทำร้าย ในความเห็นของเรา เราและ/หรือเว็บไซต์
ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากไซต์เพื่อก่อกวน ละเมิด หรือทำร้ายบุคคลอื่น
ใช้บริการสนับสนุนของเราอย่างไม่เหมาะสมหรือส่งรายงานเท็จเกี่ยวกับการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ
ใช้ไซต์ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้
มีส่วนร่วมในการสร้างเฟรมหรือเชื่อมโยงไปยังไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) ไวรัส ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และสแปมมากเกินไป แก้ไข ทำให้เสีย ขัดขวาง ดัดแปลง หรือขัดขวางการใช้งาน คุณลักษณะ ฟังก์ชัน การดำเนินการ หรือการบำรุงรักษาไซต์
มีส่วนร่วมในการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือการใช้เหมืองข้อมูล โรบ็อต หรือเครื่องมือการรวบรวมและสกัดข้อมูลที่คล้ายกัน
ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ จากเนื้อหาใดๆ
พยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้หรือบุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น
อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) เนื้อหาใดๆ ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการรวบรวมหรือส่งข้อมูลแบบพาสซีฟหรือแอ็คทีฟ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิกที่ชัดเจน (“gif”), 1×1 พิกเซล, เว็บบั๊ก, คุกกี้ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน (บางครั้งเรียกว่า “สปายแวร์” หรือ “กลไกการรวบรวมแบบพาสซีฟ” หรือ “pcm”)
แทรกแซง ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนไซต์หรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับไซต์
ก่อกวน ก่อกวน ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานหรือตัวแทนของเราที่มีส่วนร่วมในการจัดหาส่วนใดๆ ของไซต์ให้กับคุณ
พยายามข้ามมาตรการใดๆ ของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
คัดลอกหรือดัดแปลงซอฟต์แวร์ของไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Flash, PHP, HTML, JavaScript หรือโค้ดอื่นๆ
ยกเว้นตามที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ถอดรหัส แปลกลับ ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของไซต์ด้วยวิธีใด ๆ
ยกเว้นที่อาจเป็นผลจากเสิร์ชเอ็นจิ้นมาตรฐานหรือการใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ใช้ เปิด พัฒนา หรือแจกจ่ายระบบอัตโนมัติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สไปเดอร์ หุ่นยนต์ โปรแกรมโกง โปรแกรมขูด หรือโปรแกรมอ่านแบบออฟไลน์ที่เข้าถึงไซต์ หรือ การใช้หรือเรียกใช้สคริปต์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ใช้ตัวแทนซื้อหรือตัวแทนจัดซื้อเพื่อทำการซื้อบนเว็บไซต์
ใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือการเสแสร้งที่เป็นเท็จ
ใช้เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแข่งขันกับเรา หรือใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาสำหรับความพยายามในการสร้างรายได้หรือองค์กรการค้า

9. ผลงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เว็บไซต์อาจเชิญคุณให้สนทนา มีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมในบล็อก กระดานข้อความ ฟอรัมออนไลน์ และการทำงานอื่น ๆ และอาจให้โอกาสคุณในการสร้าง ส่ง โพสต์ แสดง ส่ง ดำเนินการ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาและเนื้อหาแก่เราหรือบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ งานเขียน วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย กราฟิก ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมเรียกว่า “การมีส่วนร่วม”) ผู้ใช้รายอื่นของไซต์และข้อเสนอของ Marketplace สามารถดูการมีส่วนร่วมได้และผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมใด ๆ ที่คุณส่งอาจถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ เมื่อคุณสร้างหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมใด ๆ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่า:

การสร้าง การแจกจ่าย การส่ง การแสดงต่อสาธารณะ หรือการแสดง และการเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือคัดลอกผลงานของคุณไม่ได้และจะไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ สิทธิทางศีลธรรมของบุคคลที่สาม
คุณเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ์ ความยินยอม การเผยแพร่ และการอนุญาตให้ใช้และอนุญาตให้เราเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ใช้ผลงานของคุณในลักษณะใด ๆ ที่พิจารณาโดยเว็บไซต์และสิ่งเหล่านี้ ข้อตกลงในการใช้งาน.
คุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การปลดเปลื้อง และ/หรือการอนุญาตของบุคคลที่ระบุตัวตนได้แต่ละคนและทุกคนในการมีส่วนร่วมของคุณ ให้ใช้ชื่อหรืออุปมาอุปไมยของแต่ละคนที่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อเปิดใช้งานการรวมและใช้การมีส่วนร่วมของคุณในลักษณะใดก็ตามที่พิจารณาโดย เว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
การมีส่วนร่วมของคุณไม่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด
การมีส่วนร่วมของคุณไม่ใช่การโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย ธุรกิจเครือข่าย แผนพีระมิด จดหมายลูกโซ่ สแปม การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นๆ
การมีส่วนร่วมของคุณต้องไม่มีภาพและข้อความลามกอนาจาร ภาพโป๊ เปลือย ถ้อยคำลามก รุนแรง ก่อกวน ใส่ร้าย หรือมีพฤติกรรมน่ารังเกียจ (ตามที่เรากำหนด)
การมีส่วนร่วมของคุณไม่เยาะเย้ย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือกล่าวว่าร้ายใคร
การมีส่วนร่วมของคุณจะไม่ใช้เพื่อก่อกวนหรือคุกคาม (ในความหมายทางกฎหมายของข้อกำหนดเหล่านั้น) บุคคลอื่นใด และเพื่อส่งเสริมความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เฉพาะเจาะจง
การมีส่วนร่วมของคุณไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ
การมีส่วนร่วมของคุณไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ของบุคคลที่สาม
การมีส่วนร่วมของคุณไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับภาพอนาจารของเด็ก หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เยาว์
การมีส่วนร่วมของคุณไม่รวมความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกาย
การมีส่วนร่วมของคุณไม่ละเมิดหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้

การใช้งานเว็บไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace โดยละเมิดข้อกำหนดข้างต้นถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และอาจส่งผลให้สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์และข้อเสนอของ Marketplace สิ้นสุดลง เหนือสิ่งอื่นใด

10. สิทธิการใช้งาน

โดยการโพสต์การมีส่วนร่วมของคุณไปยังส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยการเชื่อมโยงบัญชีของคุณจากเว็บไซต์ร่วมกับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ ของคุณ นั่นแสดงว่าคุณให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะอนุญาต เรามีสิทธิ์ที่ไม่จำกัด ไม่จำกัด เพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป ไม่ผูกขาด โอนได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ จ่ายเต็มจำนวน สิทธิ์ทั่วโลก และสิทธิ์ในการโฮสต์ ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ เปิดเผย ขาย ขายต่อ เผยแพร่ ออกอากาศ เก็บถาวร จัดเก็บ แคช ดำเนินการต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ จัดรูปแบบใหม่ แปล ส่ง ข้อความที่ตัดตอนมา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และแจกจ่ายผลงานดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพและเสียงของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เชิงพาณิชย์ การโฆษณา หรืออื่น ๆ และเพื่อเตรียมผลงานลอกเลียนแบบหรือรวมเข้ากับงานอื่น ๆ การมีส่วนร่วมดังกล่าว และให้อนุญาตและให้สิทธิ์อนุญาตย่อยของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ การใช้และการเผยแพร่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ

ใบอนุญาตนี้จะนำไปใช้กับรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ในปัจจุบันที่เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาขึ้นในภายหลัง และรวมถึงการใช้ชื่อของคุณ ชื่อบริษัท และชื่อแฟรนไชส์ ตามความเหมาะสม และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ และรูปภาพส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ที่คุณให้ไว้ คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดในการมีส่วนร่วมของคุณ และคุณรับประกันว่าสิทธิ์ทางศีลธรรมไม่ได้ถูกยืนยันในการมีส่วนร่วมของคุณ

เราไม่ยืนยันความเป็นเจ้าของในการมีส่วนร่วมของคุณ คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดของคุณและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อความหรือการรับรองใด ๆ ในการมีส่วนร่วมของคุณที่คุณให้ไว้ในพื้นที่ใด ๆ บนเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการมีส่วนร่วมของคุณบนเว็บไซต์ และคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะปลดเปลื้องเราจากความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมด และละเว้นจากการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณ

เรามีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา (1) แก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมใดๆ (2) จัดหมวดหมู่การมีส่วนร่วมใหม่เพื่อวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมกว่าบนเว็บไซต์; และ (3) เพื่อคัดกรองล่วงหน้าหรือลบการมีส่วนร่วมใด ๆ ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของคุณ

11. แนวทางการการแสดงความคิดเห็น

เราอาจให้พื้นที่แก่คุณในไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คะแนน เมื่อโพสต์บทวิจารณ์ คุณต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้: (1) คุณควรมีประสบการณ์โดยตรงกับบุคคล/หน่วยงานที่ถูกรีวิว; (2) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีคำหยาบคาย หยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว หรือแสดงความเกลียดชัง (3) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงถึงการเลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ เพศ ชาติกำเนิด อายุ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ (4) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย; (5) คุณไม่ควรเป็นพันธมิตรกับคู่แข่งหากโพสต์บทวิจารณ์เชิงลบ (6) คุณไม่ควรสรุปใด ๆ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ; (7) คุณต้องไม่โพสต์ข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; และ (8) คุณต้องไม่จัดแคมเปญที่สนับสนุนให้ผู้อื่นโพสต์รีวิว ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ

เราอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบบทวิจารณ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองบทวิจารณ์หรือลบบทวิจารณ์ แม้ว่าใครก็ตามจะพิจารณาบทวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องก็ตาม รีวิวไม่ได้รับการรับรองจากเรา และไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นของเราหรือมุมมองของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบใด ๆ หรือการเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการตรวจสอบใด ๆ โดยการโพสต์รีวิว แสดงว่าคุณให้สิทธิ์กับเราตลอดไป ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ชำระเต็มจำนวน มอบหมายได้ และอนุญาตช่วงได้และใบอนุญาตในการทำซ้ำ ดัดแปลง แปล ส่งด้วยวิธีการใด ๆ แสดง ดำเนินการ และ/หรือแจกจ่ายเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

12. โซเชียลมีเดีย

ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำงานของไซต์ คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัญชีออนไลน์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (แต่ละบัญชีดังกล่าวเรียกว่า “บัญชีบุคคลที่สาม”) โดย: (1) ให้บัญชีบุคคลที่สามของคุณ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ หรือ (2) อนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีบุคคลที่สามของคุณ ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับซึ่งควบคุมการใช้บัญชีบุคคลที่สามแต่ละบัญชีของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีบุคคลที่สามของคุณแก่เรา และ/หรืออนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีบุคคลที่สามของคุณ โดยที่คุณไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ควบคุมการใช้งานของคุณ บัญชีของบุคคลที่สาม และไม่มีภาระผูกพันให้เราจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ หรือทำให้เราอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบัญชีบุคคลที่สาม การอนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีของบุคคลที่สาม แสดงว่าคุณเข้าใจว่า (1) เราอาจเข้าถึง ทำให้พร้อมใช้งาน และจัดเก็บ (ถ้ามี) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ไว้และจัดเก็บไว้ในบัญชีบุคคลที่สามของคุณ (“เครือข่ายสังคม เนื้อหา”) เพื่อให้มีอยู่ในและผ่านไซต์ผ่านบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อเพื่อนใดๆ และ (2) เราอาจส่งและรับข้อมูลเพิ่มเติมจากบัญชีบุคคลที่สามของคุณตามขอบเขตที่คุณได้รับแจ้งเมื่อคุณเชื่อมโยง บัญชีของคุณกับบัญชีบุคคลที่สาม ขึ้นอยู่กับบัญชีของบุคคลที่สามที่คุณเลือกและขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณตั้งไว้ในบัญชีของบุคคลที่สามดังกล่าว ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่คุณโพสต์ไปยังบัญชีของบุคคลที่สามของคุณอาจมีอยู่บนและผ่านบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าหากบัญชีของบุคคลที่สามหรือบริการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้งานได้ หรือการเข้าถึงบัญชีของบุคคลที่สามดังกล่าวของเราถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เนื้อหาโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจไม่สามารถใช้ได้บนและผ่านไซต์อีกต่อไป คุณจะสามารถปิดการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีของคุณบนเว็บไซต์และบัญชีบุคคลที่สามของคุณได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบุคคลที่สามของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เราไม่พยายามที่จะตรวจสอบเนื้อหาเครือข่ายสังคมใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย หรือการไม่ละเมิด และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเครือข่ายสังคมใด ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจเข้าถึงสมุดที่อยู่อีเมลของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีบุคคลที่สามและรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของคุณเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการระบุและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผู้ติดต่อเหล่านั้นที่ลงทะเบียนใช้ไซต์ด้วย . คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อระหว่างไซต์และบัญชีบุคคลที่สามของคุณได้โดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างหรือผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณ (ถ้ามี) เราจะพยายามลบข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ได้รับผ่านบัญชีบุคคลที่สาม ยกเว้นชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ

13. การส่งข้อมูล

คุณรับทราบและตกลงว่าคำถาม ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ข้อคิดเห็น คำติชม หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace (“สิ่งที่ส่งมา”) ที่คุณส่งมาให้เรานั้นไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว เราจะเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และจะมีสิทธิ์ในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเหล่านี้อย่างไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องรับทราบหรือชดเชยใดๆ ให้กับคุณ คุณขอสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดในการส่งเรื่องดังกล่าว และคุณรับประกันว่าการส่งเรื่องดังกล่าวเป็นต้นฉบับของคุณหรือคุณมีสิทธิ์ส่งเรื่องดังกล่าว คุณตกลงว่าจะไม่มีการไล่เบี้ยกับเราสำหรับการถูกกล่าวหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือการยักยอกสิทธิ์ในการส่งผลงานของคุณ

14. เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมี (หรือคุณอาจถูกส่งผ่านทางเว็บไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม”) ตลอดจนบทความ ภาพถ่าย ข้อความ กราฟิก รูปภาพ การออกแบบ ดนตรี เสียง วิดีโอ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาหรือรายการอื่นๆ ที่เป็นของหรือมีที่มาจากบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม หรือครบถ้วนโดยเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่โพสต์บน มีให้ผ่านหรือติดตั้งจากเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง ความไม่เหมาะสม ความคิดเห็น ความน่าเชื่อถือ แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่น ๆ ของหรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม การรวม เชื่อมโยง หรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองจากเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือใช้หรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณควรตระหนักว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ได้มีผลบังคับอีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่บังคับใช้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณนำทางจากไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณใช้หรือติดตั้งจากไซต์ การซื้อใด ๆ ที่คุณทำผ่านเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ และจากบริษัทอื่น ๆ และเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะระหว่างคุณและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงและรับทราบว่าเราไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และคุณจะไม่ต้องปกป้องเราจากอันตรายใดๆ ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องปกป้องเราจากความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณหรืออันตรายที่เกิดกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการติดต่อใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

15. การจัดการเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดที่จะ: (1) ตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้; (2) ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (3) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด ปฏิเสธ จำกัดการเข้าถึง จำกัดความพร้อมใช้งาน หรือปิดใช้งาน (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) การมีส่วนร่วมใด ๆ ของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง; (4) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการจำกัด การแจ้งให้ทราบหรือความรับผิดในการลบออกจากไซต์หรือปิดใช้งานไฟล์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีขนาดมากเกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของเราในทางใดทางหนึ่ง และ (5) จัดการเว็บไซต์ด้วยวิธีอื่นในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์และข้อเสนอของ Marketplace

16. นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา: urbanflowers.co.th/privacy-policy โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าใช้งาน Marketplace แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์และ Marketplace Offers นั้นโฮสต์อยู่ในประเทศไทย หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือตลาดซื้อขายจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกที่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ควบคุมการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย ดังนั้นผ่านการใช้งานเว็บไซต์ต่อไป คุณกำลังถ่ายโอน ข้อมูลของคุณไปยังประเทศไทย และคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งให้มีการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศไทย

17. เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ โดยไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเรา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่มีเหตุผล รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือพันธสัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ เราอาจยุติการใช้งานหรือการมีส่วนร่วมของคุณในเว็บไซต์และข้อเสนอของตลาดหรือลบบัญชีของคุณและเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
หากเรายกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อของคุณ ชื่อปลอมหรือยืม หรือชื่อของบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าคุณจะดำเนินการในนามของบุคคลที่สามก็ตาม นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และคำสั่งห้าม

18. การปรับเปลี่ยนและยกเลิกการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติข้อเสนอของ Marketplace ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ได้ เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการของไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace
เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์และข้อเสนอของ Marketplace จะพร้อมใช้งานตลอดเวลา เราอาจมีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่น ๆ หรือจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการขัดจังหวะ ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต ระงับ ยุติ หรือแก้ไขเว็บไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่าเราไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace ในช่วงหยุดทำงานหรือการหยุดทำงานของเว็บไซต์หรือข้อเสนอของ Marketplace ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะตีความบังคับให้เรารักษาและสนับสนุนเว็บไซต์หรือข้อเสนอของตลาดหรือจัดหาการแก้ไข อัปเดต หรือเผยแพร่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

19. การบังคับใช้กฏหมาย

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และให้คำจำกัดความตามกฎหมายของประเทศไทย UrbanFlowers Ltd และตัวคุณยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

20. การระงับข้อพิพาท

คุณตกลงที่จะส่งข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือความสัมพันธ์ที่กำหนดขึ้นโดยข้อตกลงนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ไปยังเขตอำนาจศาลของศาลประเทศไทย UrbanFlowers Ltd จะรักษาสิทธิ์ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือหากข้อกำหนดเหล่านี้มีการทำข้อตกลงในการค้าหรืออาชีพของคุณ สถานะของสถานที่หลักของธุรกิจคุณ.

21. การแก้ไข

อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของ Marketplace รวมถึงคำอธิบาย ราคา ความพร้อมจำหน่าย และข้อมูลอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. การปฏิเสธความผิด

เว็บไซต์มีให้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ คุณตกลงว่าการใช้บริการเว็บไซต์ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดเราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและวัสดุ ( 2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณ (3) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดและ / หรือข้อมูลทางการเงิน ที่จัดเก็บไว้ ณ ที่นั้น (4) การหยุดชะงักหรือการยุติการส่งไปยังหรือจากเว็บไซต์ (5) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรืออื่นๆ ซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม และ/หรือ ( 6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาและวัสดุใดๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ ส่งต่อ หรืออื่นๆ ที่หาได้ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และเราจะไม่ เป็นคู่สัญญาหรือรับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการบุคคลที่สามใด ๆ เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม

23. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งกันในที่นี้ ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามและไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเราในช่วงหก (6) เดือน (ถ้ามี) ระยะเวลาก่อนที่เหตุแห่งการกระทำใดๆ จะเกิดขึ้น กฎหมายของรัฐบางฉบับของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

24. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเรา รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงานทั้งหมดของเรา จากและต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการใด ๆ รวมถึงทนายความที่สมเหตุสมผล ‘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดจาก: (1) การมีส่วนร่วมของคุณ; (2) การใช้เว็บไซต์; (3) การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้; (4) การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้; (5) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (6) การกระทำที่เป็นอันตรายอย่างโจ่งแจ้งต่อผู้ใช้รายอื่นของไซต์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยผ่านเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือโดยออกค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าวของเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายนี้เมื่อได้รับทราบ

25. ข้อมูลผู้ใช้

เราจะรักษาข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไเว็บซต์ของคุณ แม้ว่าเราจะทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ แต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่คุณดำเนินการโดยใช้เว็บไซต์ คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลดังกล่าว และคุณสละสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ต่อเราที่เกิดจากการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลดังกล่าว

26. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายเซ็น

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การส่งอีเมลถึงเรา และการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลและบนเว็บไซต์ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา คำสั่ง และบันทึกอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งมอบประกาศ นโยบาย และบันทึกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มต้นหรือดำเนินการโดยเราหรือผ่านทางเว็บไซต์ คุณขอสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎ กฤษฎีกา หรือกฎหมายอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ต้องมีการลงนามต้นฉบับหรือการส่งมอบหรือการเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ หรือการชำระเงินหรือการให้สินเชื่อด้วยวิธีอื่น ๆ มากกว่าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

27. เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เราโพสต์บนไซต์หรือเกี่ยวกับไซต์ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ดำเนินการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราอาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของเราบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการกระทำที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา หากข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนั้นแยกออกจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือ บทบัญญัติ ไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับเราโดยการร่างขึ้น คุณสละสิทธิ์ในการป้องกันใด ๆ และทั้งหมดที่คุณอาจมีตามแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และไม่มีการลงนามโดยคู่สัญญาในที่นี้เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

28. ติดต่อเรา

เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อเราที่:

UrbanFlowers Ltd
555/28 ทากะ ทาวน์, ซอยสุขุมวิท 39
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : (+66)621959586
อีเมล์ : [email protected]